[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException] 
Mysql query error: (1114) The table 'b_user_session' is full (400)
INSERT INTO `b_user_session`(`TIMESTAMP_X`, `SESSION_DATA`, `SESSION_ID`) VALUES ('2022-07-01 17:46:24', 'VTBWVFUxOUJWVlJJZkdFNk1UcDdjem8yT2lKUVQweEpRMWtpTzJFNk1UZzZlM002TVRVNklsTkZVMU5KVDA1ZlZFbE5SVTlWVkNJN2FUb3lORHR6T2pFMU9pSlRSVk5UU1U5T1gwbFFYMDFCVTBzaU8zTTZOem9pTUM0d0xqQXVNQ0k3Y3pveE16b2lUVUZZWDFOVVQxSkZYMDVWVFNJN2FUb3hNRHR6T2pFek9pSlRWRTlTUlY5SlVGOU5RVk5MSWp0ek9qYzZJakF1TUM0d0xqQWlPM002TVRNNklsTlVUMUpGWDFSSlRVVlBWVlFpTzJrNk5USTFOakF3TzNNNk1UYzZJa05JUlVOTFYwOVNSRjlVU1UxRlQxVlVJanRwT2pJNE9EQTdjem94TlRvaVVFRlRVMWRQVWtSZlRFVk9SMVJJSWp0cE9qWTdjem94T0RvaVVFRlRVMWRQVWtSZlZWQlFSVkpEUVZORklqdHpPakU2SWs0aU8zTTZNVGc2SWxCQlUxTlhUMUpFWDB4UFYwVlNRMEZUUlNJN2N6b3hPaUpPSWp0ek9qRTFPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlFU1VkSlZGTWlPM002TVRvaVRpSTdjem95TURvaVVFRlRVMWRQVWtSZlVGVk9RMVJWUVZSSlQwNGlPM002TVRvaVRpSTdjem94T1RvaVVFRlRVMWRQVWtSZlEwaEZRMHRmVjBWQlN5STdjem94T2lKT0lqdHpPakl4T2lKUVFWTlRWMDlTUkY5RFNFVkRTMTlRVDB4SlExa2lPM002TVRvaVRpSTdjem95TURvaVVFRlRVMWRQVWtSZlEwaEJUa2RGWDBSQldWTWlPMms2TUR0ek9qSXhPaUpRUVZOVFYwOVNSRjlWVGtsUlZVVmZRMDlWVGxRaU8yazZNRHR6T2pFME9pSk1UMGRKVGw5QlZGUkZUVkJVVXlJN2FUb3dPM002TWpBNklrSk1UME5MWDB4UFIwbE9YMEZVVkVWTlVGUlRJanRwT2pBN2N6b3hNRG9pUWt4UFEwdGZWRWxOUlNJN2FUb3dPMzE5VTBWVFUxOUpVSHh6T2pFeU9pSXpMakl6TlM0M09DNHhNaklpTzFORlUxTmZWRWxOUlh4cE9qRTJOVFkyT0RZM09EUTdTVk5mUlZoUVNWSkZSSHhPTzBKWVgxTkZVMU5KVDA1ZlUwbEhUbnh6T2pNeU9pSXpaRFZrTkRJMlltSXpOVGd4WVRJNU1XVTROR0psWkRsbU16VXhOelExTkNJN1UwVlRVMTlKUkY5VVNVMUZmR2s2TVRZMU5qWTROamM0TkR0VFJWTlRYMDlRUlZKQlZFbFBUbE44WVRvd09udDlabWw0WldSZmMyVnpjMmx2Ymw5cFpIeHpPak15T2lJek16Y3laalJtTW1KbFpEazFNRFEyWVRsbVpqa3hNRFppT1dJME5HUmpZaUk3Y21WbVpYSmxjakY4VGp0eVpXWmxjbVZ5TW54T08zSmxabVZ5WlhJemZFNDdVMFZUVTE5VFJVRlNRMGhGVWw5SlJIeHBPakU0TlR0VFJWTlRYMU5GUVZKRFNFVlNYMDVCVFVWOGN6b3pPaUppYjNRaU8xTkZVMU5mVTBWQlVrTklSVkpmUTBoRlEwdGZRVU5VU1ZaSlZGbDhjem94T2lKWklqdFRSVk5UWDFORlFWSkRTRVZTWDFOQlZrVmZVMVJCVkVsVFZFbERmSE02TVRvaVRpSTdVMFZUVTE5VFJVRlNRMGhGVWw5SVNWUmZTMFZGVUY5RVFWbFRmRTQ3VTBWVFUxOU1RVk5VWDFCU1QxUlBRMDlNZkU0N1UwVlRVMTlNUVZOVVgxVlNTWHhPTzFORlUxTmZURUZUVkY5SVQxTlVmRTQ3VTBWVFUxOU1RVk5VWDFCQlIwVjhUanRUUlZOVFgweEJVMVJmUkVsU2ZFNDdVMFZUVTE5SVZGUlFYMUpGUmtWU1JWSjhUanRUUlZOVFgwTlBWVTVVVWxsZlNVUjhUanRUUlZOVFgwTkpWRmxmU1VSOFRqdFRSVk5UWDFORlUxTkpUMDVmU1VSOFRqdFRSVk5UWDFKRlJrVlNSVkpmU1VSOFRqdEdVazlOWDFORlFWSkRTRVZTWDBsRWZFNDdVMFZUVTE5R1VrOU5YMU5GUVZKRFNFVlNVM3hPTzFORlUxTmZVa1ZSVlVWVFZGOVZVa2xmUTBoQlRrZEZmRTQ3VTBWVFUxOU1RVk5VWDBSSlVsOUpSSHhPTzFORlUxTmZURUZUVkY5UVFVZEZYMGxFZkU0N1UwVlRVMTlIVWtGQ1FrVlNYMU5VVDFCZlZFbE5SWHhPTzFORlUxTmZSMUpCUWtKRlVsOUVSVVpGVGtORlgxTlVRVU5MZkU0N1FVTlVTVlpKVkZsZlJWaERSVVZFU1U1SFgwNVBWRWxHU1VWRWZFNDdRa2xVVWtsWVgwTlBUbFpGVWxOSlQwNWZRMDlPVkVWWVZGOXpNbnhoT2pNNmUzTTZNam9pU1VRaU8wNDdjem8yT2lKRldGQkpVa1VpTzJrNk1UWTFOamN3T1RFME1EdHpPalk2SWxWT1NWRlZSU0k3WVRvd09udDlmVk5GVTFOZlUwaFBWMTlKVGtOTVZVUkZYMVJKVFVWZlJWaEZRM3hPTzFWT1NWRlZSVjlMUlZsOGN6b3pNam9pWTJReFl6bGpNRGRpTmpabFl6RmpNR1ppWVRnNU9EUTJaamhrTlRjME5qVWlPMEpZWDB4UFIwbE9YMDVGUlVSZlEwRlFWRU5JUVY5TVQwZEpUbnhoT2pJNmUzTTZOVG9pVEU5SFNVNGlPM002TURvaUlqdHpPakUxT2lKUVQweEpRMWxmUVZSVVJVMVFWRk1pTzJrNk1EdDlRMEZVUVV4UFIxOURUMDFRUVZKRlgweEpVMVI4WVRveE9udHBPakUyTzJFNk1UcDdjem8xT2lKSlZFVk5VeUk3WVRvd09udDlmWDFUUVV4RlgxVlRSVkpmU1VSOGFUbzRPRGt4TURrNU8yUnBjM0JzWVhsOGN6bzFPaUppYkc5amF5STdjMjl5ZEh4ek9qVTZJbE5JVDFkVElqdHZjbVJsY254ek9qUTZJbVJsYzJNaU8weFBRMEZNWDFKRlJFbFNSVU5VVTN4aE9qSTZlM002TVRvaVF5STdhVG93TzNNNk1Ub2lVaUk3Y3pvd09pSWlPMzA9', 'MIK2kEUgkAhAayB1t4l9zjOMQzg3VZuS')
/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:146
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal(string, array, NULL)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:327
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string, NULL)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:376
#2: Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:451
#3: Bitrix\Main\DB\Connection->add(string, array, NULL)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/orm/data/datamanager.php:937
#4: Bitrix\Main\ORM\Data\DataManager::add(array)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/databasesessionhandler.php:42
#5: Bitrix\Main\Session\Handlers\DatabaseSessionHandler->processWrite(string, string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/session/handlers/abstractsessionhandler.php:89
#6: Bitrix\Main\Session\Handlers\AbstractSessionHandler->write(string, string)
	
#7: session_write_close()
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/application.php:291
#8: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/lib/application.php:264
#9: Bitrix\Main\Application->end()
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3526
#10: CAllMain::FinalActions(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:58
#11: require(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#12: require_once(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/footer.php:4
#13: require(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos.ru/shop/catalog/index.php:385
#14: include_once(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:160
#15: include_once(string)
	/var/www/eidos-market/data/www/eidos-market.ru/bitrix/urlrewrite.php:2
----------